За нас

Сдружение Училищно настоятелство “Акад. Любомир Чакалов” при Национална природо-математическа гимназия “Акад. Любимир Чакалов – гр. София” осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в съдействие за развитие и утвърждаване на образование, наука, култура, спорт, подпомагане на личностната реализация на учащите се и на развитието и материалното осигуряване на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

Сдружението има следните цели:

Обединяване усилията на родителската общност, училищното ръководство, физически и юридически лица, държавни и общински органи и организации за подпомагане развитието на учебното дело в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ и учебно-възпитателния процес на учениците на НПМГ, тяхното оформяне като образовани и културни граждани;

Подпомагане на извънкласните дейности и организацията на свободното време; Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;

Подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“;

Организиране и осъществяване на сътрудничество с други настоятелства.

Тези цели ще бъдат постигнати чрез:

Подпомагане на училищното ръководство;

Подпомагане на инициативите на учениците и учителите и всички
заинтересовани;

Обсъждане и отправяне на предложения пред съответните органи за
развитието или за разрешаването на текущи проблеми;

Съдействие за подобряване материално-техническото осигуряване на
учебния процес;

Подпомагане за издаването на бюлетини и информационни единици;

Подпомагане на учениците за участие и развитие в научно-
изследователската дейност.

Издирване на спонсори за подпомагане на училището, грижи за
осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и
спонсорска дейност;

Участване в определянето на свободно-избираемата подготовка, на
извънкласните и извънучилищни форми на работа с ученици и съдейства за тяхното реализиране;

Подпомагане и съдействие за включване на родители при организирането
на свободното време на учениците;

Предложения на мерки за подобряване на дейността на училището;

Организиране на обществеността за подпомагане на училището;

Подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците;

Подпомагане на социално слабите ученици;

Подпомагане на изявени ученици;

Организиране и осъществяване на други дейности предвидени в закона
или в решение на общото събрание.

Съвет на настоятелите:
Емилия Бургазлиева, председател
Пенчо Загорски, зам. председател
Анета Йорданова, член
Емилия Божкова, член
Емилия Иванова, член
Ирина Станкова-Милева, член
Миглена Белякова, член