За нас

Сдружението има за цел: Обединяване усилията на родителската общност,
училищното ръководство, физически и юридически лица, държавни и общински
органи и организации за подпомагане развитието на учебното дело в НПМГ “Акад.
Л. Чакалов” и учебно-възпитателния процес на учениците на НПМГ, тяхното
оформяне като образовани и културни граждани; Подпомагане на извънкласните
дейности и организацията на свободното време; Осигуряване на допълнителни
финансови и материални средства за училището; Подпомагане решаването на
текущи проблеми, свързани с дейността на НПМГ “Акад. Л. Чакалов”;
Организиране и осъществяване на сътрудничество с други настоятелства.
Тази цел ще бъде постигната чрез:

 1. Подпомагане на училищното ръководство;
 2. Подпомагане на инициативите на учениците и учителите и всички
  заинтересовани;
 3. Обсъждане и отправяне на предложения пред съответните органи за
  развитието или за разрешаването на текущи проблеми;
 4. Съдействие за подобряване материално-техническото осигуряване на
  учебния процес;
 5. Подпомагане за издаването на бюлетини и информационни единици;
 6. Подпомагане на учениците за участие и развитие в научно-
  изследователската дейност.
 7. Издирване на спонсори за подпомагане на училището, грижи за
  осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и
  спонсорска дейност;
 8. Участване в определянето на свободно-избираемата подготовка, на
  извънкласните и извънучилищни форми на работа с ученици и съдейства за тяхното
  реализиране;
 9. Подпомагане и съдействие за включване на родители при организирането
  на свободното време на учениците;
 10. Предложения на мерки за подобряване на дейността на училището;
 11. Организиране на обществеността за подпомагане на училището;
 12. Подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу
  наркоманията и други вредни влияния върху учениците;
 13. Подпомагане на социално слабите ученици;
 14. Подпомагане на изявени ученици;
 15. Организиране и осъществяване на други дейности предвидени в закона
  или в решение на общото събрание.
  Сдружението ще осъществява следната общественополезна дейност:
  Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в съдействие
  за развитие и утвърждаване на образование, наука, култура, спорт, подпомагане н
  личностната реализация на учащите се и на развитието и материалното осигуряване
  на НПМГ “Акад. Л. Чакалов”.