Дарения

Училищно настоятелство „Акад. Любомир Чакалов“ при НПМГ, гр. София е юридическо лице с нестопанска цел, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 177200388. Настоятелството набира средства и дарения от физически и юридически лица по банкова сметка:

Училищно настоятелство Акад. Любомир Чакалов – НПМГ
Банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG30 UNCR 7000 1523 1291 29
BIC: UNCRBGSF