УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ“ ПРИ НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО- МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ – гр. София”

УН към НПМГ има следните цели:
Обединяване усилията на родителската общност, училищното ръководство, физически и юридически лица, държавни и общински органи и организации за подпомагане развитието на учебното дело в НПМГ "Акад. Л. Чакалов" и учебно-възпитателния процес на учениците на НПМГ, тяхното оформяне като образовани и културни граждани; Подпомагане на извънкласните дейности и организацията на свободното време; Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището; Подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на НПМГ "Акад. Л. Чакалов" Организиране и осъществяване на сътрудничество с други настоятелства.


Днес е: 07/07/2022